REGULAMIN
SKLEPU INTERETOWEGO
EMILIA CHOJNACKA

1. Zasady ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i warunki
korzystania z serwisu internetowego Emilia Chojnacka ( https://emiliachojnacka.pl/ ),
oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów digitalowych („Sklep”).
1.2. Administratorem Sklepu jest Emilia Chojnacka prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Emilia Chojnacka z siedzibą w (00-682) Warszawie, ul. Hoża 86 lok. 410, NIP: 9522217080, REGON: 389060294
(„Administrator”).
1.3. Administrator jest także Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie
w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
1.4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Administratora oraz Klientów Sklepu.
1.5. Regulamin kierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z
niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a rozpoczęcie korzystania ze
Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest
integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

2. Definicje

2.1. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:

2.2. Sklep – prowadzony przez Administratora serwis sprzedaży on-line, dostępny dla
Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep
internetowy dostępny jest na stronie: https://emiliachojnacka.pl/
2.3. Formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu służący do złożenia zamówienia
przez Klienta, umożliwia dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie
warunków Umowy sprzedaży,
2.4. Towar – produkt, którego zawartość jest dokładnie opisana w Sklepie i który oferowany
jest Klientowi przez Administratora za pośrednictwem Sklepu,
2.5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła lat trzynaście z zastrzeżeniem, iż osoba,
która nie ukończyła lat 18 może złożyć zamówienie w Sklepie za zgodą przedstawicieli

ustawowych lub osoba prawna bądź inny podmiot prawny zdolny do zawierania umów,
który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem,
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej –
zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą lub zawodową.
2.7. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Klienta sposób płatności, w tym
karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający Klientowi
dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Administratora.
2.8. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Administratora podmiot świadczący
usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową,
płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między
Klientem a Administratorem za pośrednictwem Sklepu,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza
zakupu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z
Administratorem,
2.11. Dodatek do Towaru – podziękowania i dobrowolne bezpłatne gesty skierowane do
Klientów przez Administratora, niestanowiące integralnej części Towaru, takie jak m.in.
dostęp do grup, social media, itp. prowadzone przez Administratora dobrowolnie i w
dowolnym czasie.

3. Postanowienia ogólne
3.1. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych
elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na
stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administrator. Wskazane
elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności
przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i
jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z
tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
3.2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczenie treści do Sklepu o
charakterze bezprawnym.
3.3. Administrator nie odpowiada wobec Klientów za przerwy w dostępie do Sklepu
spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

4. Zamówienia
4.1. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie są następujące:
4.1.1. połączenie z siecią Internet;
4.1.2. przeglądarka internetowa;
4.1.3. posiadanie i podanie adresu e-mail.
4.2. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
4.3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
4.4. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
4.4.1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie
przycisku Dodaj do koszyka”,

4.4.2. Przejść do widoku koszyka,
4.4.3. Wypełnić Formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia,
4.4.4. Zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Klient akceptuje Regulamin tylko,
jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia;
akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
4.4.5. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
4.5. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę
transakcyjną Operatora Systemu Płatności celem opłacenia zamówienia. Po dokonaniu
płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem
złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem
uważa się zawartą między Klientem a Administratorem.
4.6. W Formularzu zakupu Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane be budzą uzasadnioną wątpliwość
Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie
poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
Administratora. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich
okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku
braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Klientem,
Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Płatności
5.1. Klient dokonuje zapłaty za Towar za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
5.2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie
osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który

następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać
się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
5.3. Administrator udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu
Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu
Płatności, Administrator nie ma do nich dostępu.
5.4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na
stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z
zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku
dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych
stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie
zostać zrealizowana.
5.5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami
Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za ich prawidłowość.
5.6. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez
Klienta, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności
transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z
powyższych względów realizacji płatności może odmówić Administrator. Operator
Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności
finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą
w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki
świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka.
5.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności
lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu
przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w
przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane
podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które
uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące
następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu
Płatności.
5.8. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub
Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument
płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym
rachunku płatniczym na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy
na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.

6. Zasady dostarczania Towarów
6.1. Realizacja Zakupu Towaru odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez
Administratora od Operatora Systemu Płatności potwierdzenia uiszczenia przez Klienta
płatności za Towar.
6.2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Towar Administrator prześle do
Klienta wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta, która zawierać będzie link
dostępu do Towaru wraz z informacjami odnośnie sposobu pobrania zamówionego
Towaru.
6.3. W celu pobrania Towaru Klient powinien kliknąć na znajdującą się przy Towarze
ikonkę symbolizującą wybrany przez Klienta format w jakim chce pobrać Towar (np.
EPUB, MOBI lub PDF w przypadku eBooków)

7. Zasady korzystania z zakupionych Towarów
7.1. Wszelkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu podlegają ochronie
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
7.2. Klient może korzystać z zakupionych Towarów na własny użytek i zgodnie z ich
przeznaczeniem, czyli odtwarzać pobrane Towary w urządzeniach elektronicznych,
wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich
treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania
pliku i dalszego udostępniania.
7.3. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Towaru (w całości
lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Towaru lub
innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone
jest również dystrybuowanie Towaru, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
7.4. Udostępnianie w Internecie zakupionych Towarów bez zgody Administratora jest
zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i
komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku
wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Administrator może kierować względem
zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Towaru.
7.5. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z
Towaru w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku
wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu
względem znanego mu Klienta, z tytułu łamania praw do danej kopii Towaru.
Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
7.6. Klient jest świadom, że Dodatek do Towaru stanowi przejaw dobrej woli Administratora
i prowadzony jest przez Administratora w dowolnym czasie, bez ograniczeń

czasowych, z możliwością zakończenia prowadzenia go przez Administratora w każdej
chwili, bez podania wyraźnej przyczyny.
8. Reklamacje oraz prawo odstąpienia od Umowy
8.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, uwagi i propozycje pod jego adresem,
skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy
kontakt@emiliachojnacka.pl . Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni
roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w
przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu
zgłoszonej reklamacji Administrator poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail
przesłanego na adres wskazany przez Klienta.
8.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko – tak by Administrator
mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu
wykonania usługi.
8.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora, Klient zobowiązuje się
niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Towaru, którego reklamacja dotyczy.
8.4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach
konsumenta, gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Wyłączenie odpowiedzialności
9.1. Administrator nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za straty i szkody
poniesione przez Klientam w związku z korzystaniem ze Sklepu, stosowaniem się do
informacji prezentowanych w Sklepie lub zawartych w Towarze w jakichkolwiek
okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
9.2. Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do
Klienta w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy
konsumentów.
9.3. Administrator – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami
niezależnymi od Administratora, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania
należytej staranności – nie odpowiada on za szkody spowodowane wadliwym
działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami
przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

9.4. Administrator zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Klienta będącego
konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego
lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Administratora.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
promocji oraz do zmiany cen Towarów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych
przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem
zmiany.
10.3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
10.4. Wszelkie zmiany zamówień na Towary i Regulaminu wymagają dla swojej ważności
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za
nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na
ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
10.6. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części
swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem,
że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W
przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie
poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do
rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.